Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

Dienstverlener: Patries Personal Business Manager, ingeschreven bij de KvK onder nummer 69173435
Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Dienstverlener voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Dienstverlener en de Wederpartij. De overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Dienstverlener zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de Wederpartij werkzaamheden voor Wederpartij verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst, gesloten tussen Dienstverlener en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Dienstverlener, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Dienstverlener en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Dienstverlener zijn overeengekomen.

Artikel 3 Offertes
1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Dienstverlener zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een ter- mijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld, vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
2. Dienstverlener kan niet aan zijn offerte en/of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Offertes en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst
1.De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de offerte en/of aanbieding van Dienstverlener.

Artikel 5 Beëindiging overeenkomst
1. Dienstverlener en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst.
2. Zowel Dienstverlener als de Wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzeg- termijn van 1 maand, opzeggen, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst.
3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

Artikel 6 Wijziging overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Dienst- verlener de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienst- verlener zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Dienstverlener de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
4. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Dienstverlener daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Dienstverlener proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
5. Dienstverlener zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Dienstverlener kunnen worden toegerekend. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Dienstverlener zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 7 Uitvoering overeenkomst
1. Dienstverlener zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Dienstverlener heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Dienstverlener heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Dienstverlener het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Dienstverlener niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Dienstverlener het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan vooraf- gaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Dienstverlener.
7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Dienstverlener het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
8. Indien Wederpartij zonder vooraf schriftelijke opgaaf van reden van (on)voorziene omstandigheden niet communiceert met of reageert op Dienstverlener voor een periode van twee weken of langer, terwijl Dienstverlener veelvoudig contact heeft gezocht, is Dienstverlener gerechtigd de Overeenkomst met Wederpartij op te schorten en/of te beëindigen. Dienstverlener is gerechtigd Wederpartij geen restitutie te betalen. Eventuele extra kosten die worden gemaakt zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 8 Prijzen en tarieven
1. Prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
2. De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijfs-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst.
3. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Dienstverlener.
4. Van alle bijkomende kosten zal Dienstverlener tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij op- gaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

Artikel 9 Wijziging honorarium, prijzen en tarieven
1. Indien Dienstverlener bij het sluiten van de Overeen- komst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Dienstverlener gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
2. Indien Dienstverlener het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpar- tij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
– de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Dienstverlener rustende verplichting ingevolge de wet;
– de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
– Dienstverlener alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voe- ren;
– bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
4. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
5. Dienstverlener zal de Wederpartij in geval van het voor- nemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Dienstverlener zal daarbij de om- vang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 10 Levering
1. Levering ten aanzien van de Wederpartij vindt plaats- doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
2. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
3. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Dienstverlener de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 11 Leveringstermijnen
1. De levering zal plaatsvinden binnen een door de Dienstverlener opgegeven termijn.
2. Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
3. Indien Dienstverlener gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de le- vering, vangt de leveringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Dienstverlener heeft verstrekt.
4. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Dienstverlener schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Dienstverlener alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Dienstverlener zijn verplichtingen uit de Overeen- komst niet zal nakomen. Gaat Dienstverlener binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 12 Uitvoeringstermijnen
1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Dienstverlener opgegeven termijn.
2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
3. Indien Dienstverlener gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Dienstverlener heeft verstrekt.
4. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Dienstverlener schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Dienstverlener alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeen- komst.
5. Een ingebrekestelling is niet nodig, wanneer uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Dienstverlener zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Dienstverlener binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 13 Betaling
1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Dienstverlener aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeen- gekomen.
2. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Dienstverlener aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst.
4. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
5. Dienstverlener is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren.
6. Dienstverlener en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
8. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. 9. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Dienstverlener en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Dienstverlener onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 Incassokosten
1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Dienstverlener recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Dienstverlener in het kader van de Overeen- komst geleverde zaken blijven eigendom van Dienstverlener totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 16 Opschorting
1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Dienst- verlener het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. Voorts is Dienstverlener bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
– na het sluiten van de Overeenkomst Dienstverlener omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond ge- ven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Dienstverlener kan worden gevergd.
3. Dienstverlener behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 Ontbinding
1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk na- komt, is Dienstverlener bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet recht- vaardigt.
2. Voorts is Dienstverlener bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
– na het sluiten van de Overeenkomst Dienstverlener omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Dienstverlener kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Dienstverlener kan worden gevergd;
– de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepas- sing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
– de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
– de Wederpartij komt te overlijden.
3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Dienstverlener op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
5. Indien Dienstverlener de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Dienstverlener niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpar- tij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Dienstverlener geleden schade.

Artikel 18 Overmacht
1. Een tekortkoming kan niet aan Dienstverlener of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dienstverlener geen in- vloed kan uitoefenen en waardoor Dienstverlener niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuur- rampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Dienst- verlener in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
4. Dienstverlener heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Dienstverlener zijn verbintenis had moeten nakomen.
5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot eniger- lei schadevergoeding.
6. Zowel Dienstverlener als de Wederpartij kunnen, gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Dienstverlener zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
8. Indien Dienstverlener ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dienstverlener gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 19 Aansprakelijkheid
1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Dienstverlener is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Dienstverlener.
2. Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, gevolgschade, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij.
3. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Dienstverlener is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
5. Indien Dienstverlener aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dienstverlener beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld, of tot het bedrag waarop de door Dienstverlener aangesloten verzekering aanspraak geeft.
6. De Wederpartij dient de schade waarvoor Dienstverlener aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mo- gelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade, aan Dienstverlener te melden, een en an- der op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
7. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Dienstverlener vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
8. In geval van schade is de Wederpartij verplicht alles in het werk te stellen om de schade tot een minimum beperkt te houden.

Artikel 20 Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart Dienstverlener voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
2. Indien Dienstverlener door derden mocht worden aan- gesproken, dan is de Wederpartij gehouden Dienstverlener zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Dienstverlener en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 21 Intellectuele eigendom
1. Dienstverlener behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
2. Dienstverlener behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
3. Eventueel verstrekte handleidingen e.d. met betrekking tot werkmethoden mogen door de Wederpartij gebruikt en vermenigvuldigd worden binnen de eigen organisatie. Het is niet toegestaan deze documenten, zonder schriftelijke toestemming, openbaar te maken.
4. Wederpartij wordt uitdrukkelijk verboden beeld- en/ of geluidsopnamen te maken tijdens een online sessie. Dienstverlener is hier wel toe gerechtigd. Deze opnamen worden in onderling overleg ter beschikking gesteld aan Wederpartij en zullen zonder toestemming van Wederpartij niet worden gedeeld met derden.

Artikel 22 Geheimhouding
1. Zowel Dienstverlener als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Over- eenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming, waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 23 Privacy
1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Dienstverlener verstrekt, zal Dienstverlener zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
2. Dienstverlener mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
3. Het is Dienstverlener niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Dienstverlener gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Dienstverlener zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Dienstverlener niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hier- door is ontstaan.
5. De Wederpartij gaat akkoord dat Dienstverlener de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
6. Dienstverlener behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 24 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.